Alimenty na dziecko

alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko to inaczej skonkretyzowany co do wysokości obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kiedy następuje zmiana obowiązku alimentacyjnego?

Alimenty na dziecko

 Alimenty na dziecko to inaczej skonkretyzowany co do wysokości obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka. Wysokość i termin płacenia alimentów są co do zasady określane w wyroku rozwodowym, w wyroku wydanym przez sąd rodzinny lub w umowie/ugodzie zawartej pomiędzy rodzicami.

 Wysokość alimentów

 Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.

Co ważne, w razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego. Nie może to nastąpić, gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko.

 Na czym może  polegać obowiązek alimentacyjny?

 Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych; mogą to być świadczenia pieniężne lub w naturze; jej wybór odpowiadać powinien celowi, jakiemu obowiązek ten służy i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku.

 Kiedy następuje zmiana obowiązku alimentacyjnego?

 Zobowiązany do płacenia alimentów w razie zmiany stosunków może wystąpić do sądu z pozwem o obniżenie alimentów lub nawet wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Z drugiej strony uprawiony do alimentów może również wnosić o podwyższenie alimentów.

Zmiana stosunków to porównanie sytuacji stron stosunku alimentacyjnego w chwili ostatniego orzekania o wysokości alimentów z sytuacją obecną.

Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 KRO, które wyłącza powództwo opozycyjne z art. 840 KPC.

 Zmiana osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

 Czasami zmiany w sferze ciężarów alimentacyjnych następuje na skutek zmiany rodzica, pod  którego stałą pieczą dziecko pozostaje. Jednak przeprowadzka dziecka do drugiego rodzica nie oznacza automatycznego uchylenia obowiązku alimentacyjnego określonego w wyroku i koniecznym może być wytoczenie powództwa.

Sąd Najwyższy wskazał, że w sprawie o uchylenie skonkretyzowanego obowiązku alimentacyjnego z powództwa rodzica, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego pieczę nad małoletnim dzieckiem, pozwany małoletni powinien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy, a nie przez drugiego rodzica, którego władza rodzicielska została ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień (wyrok z dnia 09-10-2020 r, III CZP 91/19).

 Kiedy następuje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka?

 W ujęciu materialnoprawnym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Z powyższego wynika wprost, iż osiągnięcie pełnoletności przez alimentowane dziecko  samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego.

 A co z wyrokiem zasadzającym obowiązek alimentacyjny, który wygasł?

 W ujęciu procesowym do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego koniecznym jest wystąpienie do sądu rodzinnego i opiekuńczego z pozwem o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W przeciwnym razie wyrok określający obowiązek płacenia alimentów pozostaje w obiegu prawnym i może być egzekwowany np. w drodze egzekucji komorniczej.

adw. Katarzyna Pogorzelska

tel. 537301402

 

 

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok