Apelacja od wyroku karnego - termin 14 dni

Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni liczone od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem

 

Apelacja w sprawie karnej przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oskarżonemu, prokuratorowi, oskarżycielowi posiłkowemu, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja. Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni liczone od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem. 

Apelacja w sprawie karnej przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oskarżonemu, prokuratorowi, oskarżycielowi posiłkowemu, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja.

Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni liczone od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Aby otrzymać taki wyrok z uzasadnieniem należy w terminie 7 dni od dnia jego publikacji złożyć wniosek. Wspomniany termin 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku liczy się co do zasady (czyli z wyjątkami) od dnia publikacji niezależnie  od tego czy strona była obecna podczas ogłaszania wyroku.

Apelacja bez zapowiedzi

Co ciekawe procedura karna dopuszcza złożenie apelacji w terminie na złożenie wniosku – czyli zanim sąd sporządził uzasadnienie wyroku. Również jest możliwe złożenie apelacji po złożeniu wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem ale przed jego otrzymaniem – zaznajomienie się strony z częścią motywacyjną wyroku jest uprawnieniem a nie obowiązkiem strony.

Granice rozpoznania apelacji, zmiana lub uchylenie wyroku

Sporządzenie apelacji w sprawie karnej to bodajże najtrudniejsza i najbardziej odpowiedzialna czynność w postępowaniu karnym, ponieważ Sąd odwoławczy rozpoznaje apelację tylko w granicach zaskarżenia oraz podniesionych zarzutów, a w szerszych granicach wyłącznie w przypadkach ściśle określnych w ustawie. Wyrok  zaskarżony ulega uchyleniu lub zmianie tylko w razie stwierdzenia uchybień ściśle określonych w kodeksie postępowania karnego. Bardzo ważne zatem jest prawidłowe sformułowanie oraz uzasadnienie zarzutów, ponieważ pominięcie lub niewłaściwie uzasadnienie dostrzeżonych uchybień może spowodować niemożność ich powoływania na późniejszym etapie.  

Przymus adwokacko-radcowski

Apelacja od wyroku sądu okręgowego jako sądu I instancji jeśli nie pochodzi od prokuratora, musi być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego lub radcę Prokuratorii Generalnej RP.

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok