Blokada antyalkoholowa - sposób na częściowe odzyskanie prawa jazdy

blokada antyalkoholowa

 Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości był wykonywany przez okres co najmniej połowy okresu orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów - przez okres co najmniej 10 lat, Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. 

 Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości był wykonywany przez okres co najmniej połowy okresu orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów - przez okres co najmniej 10 lat, Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Oznacza to, że po takiej zmianie osoba, wobec której był orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów może prowadzić pojazd, pod warunkiem, że jest on wyposażony w blokadę antyalkoholową.

Wniosek o blokadę antyalkoholową

 Rozstrzygnięcie Sądu o takiej zmianie sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów odbywa się na wniosek skazanego lub jego obrońcy.

Wskazany powyżej zwrot „Sąd może orzec” oznacza, że Sąd nie ma obowiązku pozytywnego rozpoznania złożonego wniosku o zmianę sposobu wykonywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Nie oznacza to jednak, że Sąd ma zupełną swobodę w tej kwestii, ponieważ, przy zaistnieniu dodatkowych przesłanek Sąd powinien takiej zgody udzielić. Brak udzielenia zgody na zmianę formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych podlega zaskarżeniu do sądu II instancji na zasadach ogólnych.

 Koszty

 Wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez zakaz prowadzenia pojazdów wyłącznie nie wyposażonych w blokadę jest wolny od opłaty sądowej. Niemniej po stronie kierowcy pozostaje koszt nabycia i montażu takiej blokady antyalkoholowej. Blokadę można kupić, ale można też znaleźć oferty wynajmu takiego urządzenia.