Kredyt frankowy w GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) – umowa nieważna

Umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawarta z GE Money Bank S.A. (obecnie jest Bank BPH S.A) jest nieważna. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku.  Podstawą rozstrzygnięcia jest ustalenie, że umowa zawarta pomiędzy tym bankiem a kredytobiorcami będącymi konsumentami zawiera klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością całej umowy.

Klauzule niedozwolone stanowią następujące zapisy Umowy:

 • 1 ust. 1 :

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniem Umowy, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, w terminach oznaczonych w umowie oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się:

 1. a) kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2
 2. b) koszty z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich,
 3. c) koszty z tytułu opłaty sądowej należnej za wpis hipoteki, opisanej w § 12 ust.1 w wysokości (…) złotych polskich.

W dniu wypłaty saldo jest wyrażone w walucie do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest kredyt podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17”.

 • 7 ust. 2 zd. 4

„Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”

 • 10 ust. 6 zd.1.

„Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według

kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów

kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.,

obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”

 • 17 ust. 1-5

„1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są

odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money

Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

 1. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli

kursów średnich NBP minus marża kupna.

 1. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w

tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

 1. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez

GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów

średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money

Banku S.A.

 1. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów

hipotecznych udzielonych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku

określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszone są w

siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku SA.”      

              Abuzywny charakter ww. zapisów umowy dających podstawy do stwierdzenia nieważności został potwierdzony w orzeczeniu TSUE z dnia 29-04-2021 r. o sygn. C -19/20 (vide również: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22-12-2020 r).

 

Nasza Kancelaria świadczy konsultacje osobom rozważającym wystąpienie na drogę sądową celem stwierdzenia nieważności umowy i odzyskania nadpłaconych pieniędzy, ewentualnie w zakresie wsparcia merytorycznego przy zawieraniu ugody z bankiem.

 

Zapraszam.

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

Tel 537 301 402

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt


Kancelaria Adwokacka

Adwokat Katarzyna Pogorzelska

ul. Legionowa 9/1 lok. 105
15-281 Białystok